تخفیف ویژه!
کد شناسه :89664

ويل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ويل - هر بار در كابينت را باز مي كردم و آن بشقاب سبز را مي ديدم، پدرم را مي ديدم كه پشت ميز نشسته است. قهوه اش را مي نوشد. باقي مانده نان ذرتي را مي خورد. نع. اين آخرين چيزي بود كه به پدرم گفتم. من نان ذرتي اش را نخواستم. به من نگو اين مسئله اهميتي ندارد، به من نگو احمقانه است به چنين چيزي فكر كنم، به من نگو پدرم درك مي كند، به من نگو دست از آن دستورالعمل لعنتي بردارم. تو آن كسي نيستي كه آن جا ايستاده بود. تو مدرسه ات دير نشده بود. تو روز آخري كه پدرت را ديده اي به او نگفته اي نع و...