تخفیف ویژه!
کد شناسه :89642

فرهنگ و توسعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرهنگ و توسعه - پيام محوري كتاب حاضر اين است كه فرهنگ جهت تحقق توسعه بسيار مهم است اما افراط در نسبت دادن كل ماجراي توسعه به آن به بهاي ناديده گرفتن ساير عرصه هاي حياتي مانند نهادها و فناوري و ظرفيت دولت و... همان قدر بحران ساز است كه انكار يا ناديده گرفتن وجوه بديهي و مسلم نقش آفريني هاي فرهنگ در فرآيند توسعه. اين كتاب با برجسته كردن برخي وجوه انديشه اي زير بنايي در اين حيطه تلاش دارد كه از طريق عمق بخشي و تا حدودي نظم بخشي به دانسته هاي موجود در كشورمان گام هايي در جهت فهم عالمانه و روشمند از نسبت فرهنگ و توسعه با توجه به شرايط و نيازهاي كشور بردارد و...