تخفیف ویژه!
کد شناسه :89633

ناداستاني به نام زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ناداستاني به نام زندگي -«اما» نمي دانست چرا قطار كه توقف كرد، جلو آينه ي دم تونل ايستاد و يك بار به چهره اش نگاه كرد. شايد خواست ببيند هنوز كمي زيبا هست؛ آن قدر كه مردي كمي عاشقش شود؟ از چهره ي خسته اش خنده اش گرفت. ريشه هاي موهايش هم سفيد شده بود و نرسيده بود رنگ شان كند. ساك دستي اش را بلند كرد. سنگين بود. به سرعت به سمت پله برقي رفت و سعي كرد تعادلش را روي پله ي اول حفظ كند و...