تخفیف ویژه!
کد شناسه :89473

آوانگارديسم ايراني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آوانگارديسم ايراني - جامعه ايراني در جدال و تضاد رفتارها و عناصر سياسي زيست تاريخ مند خود، انساني سنتي توليد كرده است. انساني كه وامدار رفتارهاي به ميراث گرفته متأثر از ژنتيك تاريخي اش مي باشد. او در مقام حارس حيثيت متعبدانه گذشتگان خود است. او تمامي نابهنجاري هاي زيست مدارانه خود را به ذهن متأثر از مناسبات سنتي منتقل مي كند. از طرف ديگر در ايران به دليل تلاش هاي ناپيوسته و فوري در جهت استقرار تجدد و دگرگون كردن چهره جامعه، عناصر ضروري سنت در كشورمان، بدون نقد و وارسي و بدون درك و فهمش، در سازو كار عقيم مانده مشروطيت به هدر رفت و...