تخفیف ویژه!
کد شناسه :89328

من ديگر ما 7-ارتش رايانه اي...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من ديگر ما 7-ارتش رايانه اي... - غفلت، فقط اين نيست كه حواست از فرزندت پرت شود و او در ميان همهمه جمعيت گم شود. گاهي در همان خانه كه نشسته اي، فرزندت بي آن كه حتي يك قدم از تو فاصله بگيرد، گم مي شود. اما اين بار در شلوغ بازار بازي هايي كه اگر آغازش پيدا باشد، معلوم نيست پايانش فرزندت را به كجا خواهد برد. حواس هاي پرت شده را بايد جمع كرد. بچه هاي گم شده را بايد پيدا كرد. بايد به اين همه غفلت، پايان داد و گرنه شايد اين غفلت باشد كه بر خوشي هاي ما مهر ابطال بكوبد و...