تخفیف ویژه!
کد شناسه :89323

من ديگر ما 5-قاب سراب نشان...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من ديگر ما 5-قاب سراب نشان... - آمد. بي آن كه خبر دهد. خيلي قدرت طلب بود و خودخواه. اين را وقتي فهميدم كه ديدم پيشاني خانه را از آن خود كرد تا هميشه چشم ها به سوي او باشد. هيچ كس از پرحرفي اش به ستوه نيامد. چنان در دل ها جا گرفت كه اگر ساكن مي نشست و خاموش، همه منتظر به سخن آمدنش بودند. نمي خواهم نامش را تلويزيون بگذارم. نام اين قاب را قبله خانه مي گذارم و مي گويم: از وقتي كه آمده، كودكم رو به سوي او نماز تربيتش را اقامه مي كند. براي اين كه شرط انصاف را زير پا نگذارم، بايد بگويم قبله دل من هم مدت هاست رو به سوي اين قاب چرخيده است و...