تخفیف ویژه!
کد شناسه :89291

زيبايي شناسي نفي درآثار مالارمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زيبايي شناسي نفي درآثار مالارمه - بي شك "مالارمه" را بايد يكي از شاعر - فيلسوفان بزرگ قرن نوزدهم فرانسه به حساب آورد. او يكي از رهبران برجسته مكتب سمبوليسم فرانسه است كه با انديشه هاي بديع و سرودن اشعار پيچيده و دشوار و با برداشت جاه طلبانه از مفاهيم شعر و شاعري و اساسا بينش ويژه از معنا، جايگاه متعالي را در حوزه شعر به خود اختصاص داده است كه كمتر انديشمند و شاعري را مي توان شناخت كه در قرن نوزدهم به آن جايگاه رفيع نايل آمده باشد. بديهي است كه بينش مالارمه در باب شعر و انديشه هاي جاه طلبانه ي او در خصوص خلق شعر ناب و اعتقاد مسلم او در مورد جدايي هنر و ادبيات از واقعيت، اساسا به شعر مالارمه، ويژگي سخت، دشوار و پر ابهامي مي دهد كه فهم آثار او را نه ناممكن كه بسيار دشوار مي كند و...