تخفیف ویژه!
کد شناسه :89203

تفكيك قواي جديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تفكيك قواي جديد - مقاله حاضر مي كوشد در چارچوب نظريه حقوق اساسي تطبيقي، اين پرسش را بررسي كند كه آيا مدل آمريكايي تفكيك قوا مي تواند الگوي خوبي براي ساير كشورها باشد؟ پروفسور «اكرمن» ضمن رد صدور الگوي آمريكايي تفكيك قوا، به نفع رويكرد مبتني بر رويه حقوق اساسي كشورهاي آلمان، ايتاليا، ژاپن، هند و آفريقاي جنوبي و بسياري از كشورهاي ديگر استدلال مي كند. بر اساس اين الگو، يعني الگوي پارلماني محدود قانون اساسي نبايد رئيس جمهوري منتخبي را تجويز كند كه بركنگره انتخاب شده به موجب آراء عمومي، نظارت داشته يا آن را كنترل كند و...