تخفیف ویژه!
کد شناسه :89202

گادامر براي معماران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گادامر براي معماران -اين كتاب در حالي كه پيش درآمدي موجز و دسترس بر اثر "هانس گئورگ گادامر" فيلسوف نامدار آلماني قرن بيستم است، بر جنبه هايي از فلسفه گادامر متمركز است كه بر معماران، استادان و نظريه پردازان معماري بيشترين تأثير را داشته است. انديشه گادامر براي معماران، نظريه پردازان و مورخان معماري و دانشجويان در اين زمينه ها، دنيايي از امكان ها را مي گشايد براي درك اين كه امروزه چگونه ساختمان مي تواند با ربط به تاريخ معماري و شيوه هايي كه آن تاريخ صرفا تكرار نشود و در عين حال انكار هم نشود از معناي انساني غني گردد و...