تخفیف ویژه!
کد شناسه :89069

هنر و زبان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هنر و زبان - در حالي كه زيبا شناسي امروز، چنان كه "گادامر" يادآور مي شود. در انديشه ي حذف مفهوم (اثر هنري) است، هرمنوتيك او هم چنان بر اهميت (اثري كه اثر باقي مي ماند) تاكيد مي كند. همين تاكيد موضوع گذار از يك زيبا شناسي نظام مند به مسئله ي كيفيت تجربه ي هنري را مطرح مي كند و بدين ترتيب اهميت موضوعي را آشكار مي كند كه حتي در فراشد زيبا شناسي هنري نيز از نظر دورمانده بود: اين كه اثر حرف مي زند، نه فقط به اين معنا كه در زبان بيان مي شود بلكه به اين معنا كه در زبان رخ مي دهد. چنان كه "ريكور" اشاره مي كند، بدون زبان (تصوري از شمايل گونگي امر خيالي و ارزش ارجاعي اش) نمي توانست وجود داشته باشد كه به ميانجي آن اثري مي تواند شكل بگيرد و...