تخفیف ویژه!
کد شناسه :88854

در دفاع از پوپوليسم چپ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در دفاع از پوپوليسم چپ - "شانتال موف" يكي از نظريه پردازان متاخر در حوزه انديشه سياسي است كه در آثار خود به بحث درباره موضوعاتي نظير ليبراليسم، شهروندي، پلوراليسم، دموكراسي ليبرال، جماعت از منظري ضد ذات گرايانه، آنتاگونيسم، آگونيسم و دموكراسي راديكال مي پردازد. موف در كتاب دفاع از پوپوليسم چپ مي كوشد با بهره گيري از رويكردي ضد ذات گرا - پسا ساختارگرا و تركيب آن چشم اندازها با ديدگاه هاي آنتونيو گرامشي، يك رويكرد بديل(ضد ذات گرايانه) ارائه كند و...