تخفیف ویژه!
کد شناسه :88824

پنجره اقليدس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پنجره اقليدس - امروز راهي براي نگريستن به هندسه معرفي مي شود، مسيري است كه ذهني جوان را به سنگ تبديل مي كند. اما هندسه اقليدسي در واقع مبحثي هيجان انگيز است و اثر اقليدس كاري است زيبا كه تاثير آن با كتاب مقدس برابري مي كند، و آراي آن به اندازه ايده هاي ماركس و انگلس ريشه اي و بنياد برافكن است. اقليدس با كتابش به نام اصول اقليدس، پنجره اي را گشود كه از آن طبيعت جهان هستي ما هويدا شده است و در حالي كه هندسه او چهار انقلاب را از سر گذراند، دانشمندان و رياضيدانان نيز اعتقادات متكلمان را در هم شكستند و ديدگاه هاي اندوخته شده فيلسوفان به جهان هستي را ويران و ما را مجبور كردند تا تصوراتمان در مورد جايگاهمان در كيهان را، بازانديشي كنيم و آن را دوباره بيازماييم و...