تخفیف ویژه!
کد شناسه :88807

مذاكره كار بزدل ها نيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مذاكره كار بزدل ها نيست - براي رسيدن به توافقي معني دار بايد طرف رقيب را نه به چشم دشمنان ابدي يا دور افكندني بلكه به چشم شركايي بالقوه ببينيم. پيش از استفاده موثر از قدرت بايد ماهيت آن را درك كنيم و تيمي تشكيل دهيم كه وظيفه محوله را انجام دهد و شايد به همين خاطر باشد كه بايد پافشاري كنيم، بايد براي همان ايده آل هايي بجنگيم كه در وهله نخست باعث شكل گيري توافق شد و...