تخفیف ویژه!
کد شناسه :88655

محوريت دولت در جهان معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محوريت دولت در جهان معاصر - يكي از اسطوره هاي زمانه ي ما كه بسيار شايع و فراگير شده و بي سرو صدا مورد پذيرش قرار گرفته، اين ايده است كه ما در جهاني بدون دولت ملت ها زندگي مي كنيم. هيچ ادعايي نمي تواند بيش از اين دور از حقيقت جلوه كند. در تمام مناطق جهان، دولت اعم از امپريالي، كاپيتاليستي يا نو مستعمره قدرتمند شده، اقداماتش گسترش يافته و مداخلاتش در اقتصاد و جامعه ي مدني در همه جا مشهود است. به ويژه دولت در كشورهاي امپرياليستي كه ما آن را دولت امپريالي مي ناميم فعال و دست اندر كار تمركز قدرت در درون كشور و فرافكني آن به خارج از مرزها در اشكال متنوعي از نهادها و شرايط سياسي و اقتصادي است و...