تخفیف ویژه!
کد شناسه :88178

ملت ،دولت وحكومت قانون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ملت ،دولت وحكومت قانون - بخشي از كتاب: موضوع اصلي اين جستار پژوهشي درباره مشكل ايران و همچون خلاصه اي از بحث هايي است كه پيش تر در ديگر دفتر ها و به ويژه مقاله ها آورده ام. بحث من تنها به تاريخ و تاريخ انديشيدن ايران سياسي تا كنوني اختصاص ندارد، بلكه ايران، به عنوان ايرانشهر، ناظر بر وضع ايران بزرگ فرهنگي در تاريخ طولاني آن است. چنان كه در جاهاي ديگري نيز توضيح داده ام، ايران بزرگ فرهنگي، كشوري با پيچيدگي ها و خلاف آمد عادت ها نيازي به نظريه اي عام وجود دارد تا بتوان ويژگي هاي آن را توضيح داد. بديهي است كه معناي اين حرف آن نيست كه ايران تافته اي جدا بافته است، بلكه منظور اين است كه براي تبيين قانونمندي هاي تاريخ ايران نمي توان از نظريه هاي جهانشمول به عنوان مثال، از نوع نظريه تاريخ ماركسيسم و فراورده هاي فرعي جديد آن بهره گرفت كه نظريه پردازان تاريخ از پيش تدوين كرده باشند و...