تخفیف ویژه!
کد شناسه :87311

شعر شهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شعر شهري - از آن جايي كه دور شدن از فضاي روستايي، بازتاب المان هاي شهري، بازتاب دغدغه هاي انسان شهري و ايجاد پرسش ها از مشخصات شعر هايي بوده كه "شهر" نقش كليدي در باز آفريني فضاي شهري آن دارد؛ اين كتاب با بهره گيري از روش نورمن فر كلاف در سه بعد تفسير، تبيين و توصيف به بررسي اشعار 12 شاعر معاصر از جمله: احمد شاملو، فروغ فرخزاد، محمدعلي سپانلو، محمد مختاري، سيد عل صالحي، شمس لنگرودي و ... مي پردازد. اگر مي خواهيد از مولفه هاي به دست آمده ي شصت سال شعر شهري، همچون تقابل سنت و مدرنيته، اعتراضات شهري، اضطراب هاي شهري، جنسيت و شهر، سايه جنگ در شهر و... آگاه شويد، اين كتاب به شما كمك خواهد كرد تا به بازنمايي هويت و روابط شهري در شعر معاصر ايران در شصت سال اخير از بازه زماني 1330 تا 1390 برسيد و...