تخفیف ویژه!
کد شناسه :13342

الفباي تغيير مي خواهم تغيير كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

رسيدن به اين حس دروني كه من مي خواهم تغيير كنم! نياز به الفبايي دارد كه فرد بايستي آنها را بداند ودرك كند، اگرچه عده اي خود را داناي كل مي دانند اما انساني كه دغدغه خودشناسي دارد هميشه احساس مي كند كه بايستي از جايي براي تغيير كردن شروع كند ، بايستي فرهنگ و ادبياتي را بياموزد كه در اين كتاب تلاش مي كنيم، الفباي تحول و تغيير را از بزرگترين استاد انسان ، يعني طبيعت فرا بگيريم و اين دست نوشته ها، آغازي براي زن تلنگري به گاردهاي ذهني خودمان مي باشدد، طوري كه ابتدا عزت نفس خويش را بازيابيم و با اعتماد به نفسي متعادل ، دل در گرو تغييرات اساسي براي رسيدن به انساني با كيفيت بسپاريم.