تخفیف ویژه!
کد شناسه :86263

دگرگوني طبقه هاي اجتماعي در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دگرگوني طبقه هاي اجتماعي در ايران - اين كتاب شامل هفت فصل مي باشد كه در آن به بررسي : پارادايم هاي انديشگي و طبقاتي، دسته بندي جمعيت شاغل و گروه بندي آن ها در چند طبقه اجتماعي، زيرساخت هاي اقتصاد كشاورزي ايران در دست كم شش دهه گذشته، نقش و جايگاه "نفت" و "صنعت" در تغيير و آرايش طبقه هاي اجتماعي ايران در شش دهه گذشته، جمعيت كاركنان بخش صنعت و معدن كشور، نقش و جايگاه بخش گسترده "خدمات" و نيز جايگاه بورژوازي متوسط و خورده بورژوازي در خدمات بازرگاني، تاريخچه انقلاب 1357 و نقش مهم آن بر زندگي فرهنگ و اقتصاد كشور پرداخته است. نويسنده بر پايه برداشت هاي پارادايمي و تئوريك خود و يافته هاي اقتصادي سازمان اجتماعي توليد و توزيع يك مدل طبقاتي براي كشور پيشنهاد مي كند و...