تخفیف ویژه!
کد شناسه :80508

جستارهاي درباره ي هايدگر، دريدا و ديگران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جستارهاي درباره ي هايدگر، دريدا و ديگران : بهتر است هايدگر و دريدا را تنها به چشم فيلسوفان پسا-نيچه اي بنگريم، يعني به جاي اينكه ايشان را آغازگر گسستي راديكال قلمداد كنيم، به آنها جايگاهي در يك سلسله ي گفت و گويي نبت دهيم، سلسله اي كه از دكارت آغاز مي شود، از كانت و هگل مي گذرد و به نيچه و پس از او مي انجامد و...