حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :22504

تاریخ بیهقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب تاریخ بیهقی - موضوع اصلی این کتاب تاریخ سلطنت ( مسعودبن محمود ) است ولی در مطاوی آن اطلاعات بسیار مفید راجع به موضوعات دیگر تاریخی مندرج است و چندین شعبه مهم تاریخ از این کتاب استفاده می کنند، از قبیل تاریخ غزنویان پیش از مسعود، تاریخ سامانیان، سلجوقیان، صفاریان و غیر هم و همچنین اطلاعات گرانبهایی مربوط به تاریخ ادبیات به دست می دهد، از قبیل ذکر شعرا و اشعاری که مدرک ما در آن باب منحصر به این کتاب است.
قدر مسلم آن است که کتاب ( بیهقی ) بهترین و کامل ترین سند تاریخ زمان مسعود است. در هیچ یک از مدارک تاریخ غزنویه از قبیل عتبی و گردیزی و طبقات ناصری این قدر اطلاعات مفید و مناظر زنده از زندگانی فردی و اجتماعی آن عصر به دست نمی آید و به همین جهت بیهقی یکی از بهترین مآخذ برای تصحیح اغلاط مورخین بعد محسوب می شود و…
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب تاریخ بیهقی : موضوع اصلی این کتاب، تاریخ سلطنت ( مسعودبن محمود ) بوده که اطلاعات گران بهایی مربوط به تاریخ ادبیات ، تاریخ سامانیان، سلجوقیان، صفاریان و... به دست می دهد.