تخفیف ویژه!
کد شناسه :73748

در حضور امر حسي:مقالاتي در باب زيبايي شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در حضور امر حسي:مقالاتي در باب زيبايي شناسي : اين كتاب سه بخش و با سه موضوع مختلف است. بخش اول مباني زيباشناسي كه شامل شش مقاله است. بخش دوم درباره هنرها و شامل چهار مقاله است و بخش سوم تحليل انتقادي كه شامل سه مقاله است. در مجموع كتاب مشتمل بر چهارده مقاله است كه در هركدام دوفرن سعي كرده است مسئله جديدي را مطرح كند و...