تخفیف ویژه!
کد شناسه :73218

اگزيستانسياليسم نوعي اومانيسم است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اگزيستانسياليسم نوعي اومانيسم است : نوشته‌ي پيش‌رو، ترجمه‌ي سخنراني مشهور سارتر است، با عنوان اگزيستانسياليسم نوعي امانيم است. سارتر در اين سخنراني سعي دارد تا مهم‌ترين مفاهيم اگزيستانسياليسم از قبيل، وجود بر ماهيت، آزادي و انتخاب، سابژكتيويسم، دلهره، دلخواه بودن ارزش‌‍‌ها، وانهادگي و از اين قبيل را به زبان ساده بيان كند. او در آغاز به بيان نقدهايي مي‌پردازد كه نسبت به اگزيستانسياليسم ايراد شده است و در پي آن است كه به آن‌ها پاسخ گويد. سارتر در پاسخ به تمام اين نقدها، ابتدا سعي مي‌كند كه با تكيه بر وجودشناسي اگزيستانسياليسم، ساختار وجودي انسان را تبيين كند و سپس در قالب آزادي و انتخاب، تعريفي از اين انسان ارائه دهد و...