تخفیف ویژه!
کد شناسه :72772

نامور نامه(7)داستان رستم وسهراب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نامور نامه(7)داستان رستم وسهراب : گنجي كه فردوسي براي ايران و ايراني بر جاي نهاده است تنها تاريخ و رواياتِ داستاني و اساطيري ايرانِ قديم نيست. فرهنگِ ايران است از آغاز تا پايانِ قرنِ چهارم هجري با تمامِ مظاهرش. نتيجه‌گيري‌ها كه به مناسبتِ وقايع در پايانِ غالبِ داستانها كرده است و اندرزها كه از نرم و درشتِ روزگار و سرانجامِ نيك و بد مردمان مايه دارد، زادة موج‌هاست كه از انديشه‌هاي متعالي مردانِ قرونِ گذشته و دورانِ اسلامي برخاسته است. اَرجي كه شاعر بر «خِرَد» و «سخن» و «دين» مي‌نهد و پيوندي كه اين سه را با هم مي‌‌دهد و پاسي كه انديشه‌هاي بلند را مي‌دارد، يادآورِ باريك‌انديشي و بلندنظري و دوربيني پيروانِ فرقه‌ها و طريقه‌ها و مذاهب معروف و مترقي چون مُعتَزِله و شيعه و عرفان است. شاهنامه هم سند لياقتِ زبانِ فارسي است و هم گنجينة فرهنگ و معارفِ ايران تا عصرِ فردوسي. هر ايراني بايد شاهنامه را بخواند و لفظ و معني و قالب و محتواي آن را سرمشق و راهنماي كار خود قرار دهد. شاهنامه را بخواند و مكرّر بخواند تا به عمقِ فرهنگِ با اَرجِ ايران تا پايان سدة چهارم هجري بخوبي آگاهي پيدا كند و بداند كه بيهوده نيست سخنِ فردوسي را با سخنِ از آسمان به زمين آمده برابر و كارِ او را بالا بردنِ سخن و باز بر كرسي نشاندنِ آن دانسته‌اند. آري بيهوده سخن بدين درازي نشود. بخشي از كتاب: يك داستان است پُر آبِ چشم دل نازك از رستم آيد به خشم شاعرِ آزاده، فردوسي، براي آنكه خوانندة اين داستان بر رستمِ‌دستان و جهان‌پهلوان ايران، كه جانفشاني‌ها و دلاوري‌ها با بردن رنج‌هاي جان‌كاه در حفظ ايران و ايرانيان كرده است در دل احساس خشمي نكند، خطبة داستان را كه براعت استهلالي شاهوار است و ممتاز و يگانه در ميانِ ديگر خطبه‌هاي شاهنامه، استادانه، امّا بسيار ساده و طبيعي به مسئلة مرگِ آدميان اختصاص داده است و از مرگ بهنگام و نابهنگام سخن‌رانده و پايان‌يافتنِ زندگي هر ذيحياتي را در هرحال و به هر وقت و زمان عين عدل‌و‌داد دانسته و معتقد است كه مرگ نابهنگام بيداد نيست، چه هركه روزي پاي به‌جهان هستي نهد ناگريز روزي ديگر بايد از آن دل بركند و...