تخفیف ویژه!
کد شناسه :72422

فلسفه مدرن فرانسه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه مدرن فرانسه : نويسنده كتاب، نهايت سعي خود را كرده است تا با زباني در حد‌امكان ساده و فارغ از پيچيدگي‌هاي متون فلسفي، ايده‌ها و روندهاي اصلي حاكم بر تفكر فلسفي فرانسه در دوران معاصر را شرح دهد. نويسنده كوشيده است در معرفي هر‌يك از متفكران، ضمن برشمردن خاستگاه فكري و زمينه‌هاي تاريخي ايده‌هاي مطرح شده از سوي آنان، با آوردن بريده‌هايي از آثار مهم آنان، توصيفي رسا و روشن از مفاهيم طرح‌شده آن‌ها به‌دست دهد و از اين طريق راه را براي رمزگشايي كه بعضاً بسيار پيچيده‌اند، باز كند. خواننده در اين كتاب با مكاتب گوناگوني كه بر انديشه فلسفي در فرانسه تأثيرگذار بوده‌اند از جمله سوررئاليسم، اگزيستانسياليسم، ساختارگرايي، پساساختارگرايي و پسامدرنيسم آشنا مي‌شود و...