تخفیف ویژه!
کد شناسه :72343

توسعه سواد حركتي راهنماي رشد حركتي براي والديني كه فرزندان زير 12 سال دارند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب توسعه سواد حركتي راهنماي رشد حركتي براي والديني كه فرزندان زير 12 سال دارند : كمتر از يك دهه است كه دستيابي بـه جامعـ‌هاي بـا سـطح بـالاي سـواد حركتـي، در كشورهاي پيشرفته به عنوان اولويت آموزشي والدين و مربيان قرار گرفتـه اسـت. چنـين رويكرد و جنبشي، نه‌تنها بـه دليـل اعتبـار و اثربخشـي رشـته تربيـت‌بـدني در پـرورش كودكان به‌عنوان ورزشكاران آينده است، بلكه هدف نهايي چشم‌اندازي است كه انسان را در طول زندگي با فعاليت‌بدني و تندرستي همراه مي‌كند. اين رويكرد مشخصا بـه برهـه سني از بدو تولد تا 12 سالگي مي‌پردازد كه مـؤثرترين بخـش گسـترش و تندرسـتي در جامعه آينده محسوب مي‌گردد. درحالي‌كه توجه والدين و حتي مسئولان حوزه سـلامت در بسياري از كشورها، اغلب به كودكي دوم به بعد معطوف شده است كـه از پيامـدهاي آن مي‌توان به اعمال هزينه هنگفت براي جبران كم‌توجهي در سـنين حيـاتي يـادگيري حركتي اشاره كرد. اثر پيش‌رو دستاورد تلاش نويسنده در ترجمه و تحليل منـابع معتبـر و پيشـگام در حوزه جديد «سواد حركتي» مربوط به رشـته تربيـت‌بـدني و علـوم ورزشـي در گـرايش فيزيولوژي ورزش است و از تركيب دو حيطه رشـد و تكامـل حركتـي و علـم تمـرين دركودكان به‌دست آمده است كه هدف آن، آشنايي با مفـاهيم بنيـادي و اطلاعـات علمـي به‌منظور درك و شناخت بهتر حركـت و مراحـل آن در طـول رشـد و تكامـل كـودك و ملاحظات حركتي و تمريني مرتبط با آن است. مطالب ارائـه شـده در ايـن كتـاب بـراي استفاده دانشجويان رشته تربيت‌بـدني در مقـاطع كارشناسـي و تحصـيلات تكميلـي در رشته فيزيولوژي ورزش و همچنين عموم مردم جامعه، به‌ويژه والدين به رشته تحريـر در آمده است؛ بنابراين تلاش شده ضمن برداشت دقيـق و علمـي از مقـالات و پايگـاه‌هـاي علمي، تا حد امكان از ساختار نوشتاري ساده استفاده شـود تـا انتقـال مفـاهيم بـه‌طـور مؤثري انجام گيرد و...