تخفیف ویژه!
کد شناسه :72341

كاربرد متغير هاي تعديل گرو مينجي در علوم ورزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كاربرد متغير هاي تعديل گرو مينجي در علوم ورزش : بسياري از دانشجويان و محققان حوزه تربيت‌بـدني و علـوم ورزشـي بـه هنگـام نگـارش پايان‌نامه و گزارش يافته‌هاي علمي پژوهش‌هاي خود با موضوع انواع متغيرهـا و كـاربرد آنها مواجه هستند. يكي از ويژگي‌هاي مهم اين كتاب، اشاره به نقش متغيرهاي تعديل‌گـر و ميانجي در تحقيقات علوم ورزشي است. يكي از نيازهاي مهم محققـان، بـه‌خصـوص در اسـتفاده از انواع مدل‌هاي ساختاري، وجود متغيرهايي است كه مي‌تواننـد روابـط ديگـر متغيرهـا را دستخوش تغيرات قرار دهنـد. نقـش اين متغيرهـا يا بـه عنـوان متغير مسـتقل دوم (تعديل‌گري) است و يا به عنوان ميانجي ايفاي نقش مي‌كنند. در تاليف اين كتاب از تجربيات چندين سال تدريس در دانشگاه‌هاي مختلف استفاده شده است. كتاب حاضر تلاش كرده است با‌توجـه بـه اهميت موضـوع، تـا حـد امكـان پاسخگوي نياز پژوهشگران باشد. اميد اسـت كـه پاسـخگوي نياز دانشـجويان مقـاطع تحصيلات تكميلي باشد و...