تخفیف ویژه!
کد شناسه :71190

نمونه آزمونهاي مديريت رفتار سازماني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نمونه آزمونهاي مديريت رفتار سازماني : نيروهاي زيادي در تغيير طبيعت مديريت در سازمان مؤثر مي‌باشند كه سازمان‌ها با تشخيص اين نيروها و هماهنگ نمودن اهداف خويش به موفقيت مورد نظرشان نايل مي‌گردند كه اين نيروها شامل: تقويت قدرت نيروي انساني، تنوع فرهنگي، تغييرات مداوم و مستمر و تعهدات رواني جديد بين كاركنان و مديران مي‌باشد. در رفتار سازماني، استفاده از اين نيروها به مديران در چگونه اداره نمودن افراد و گروه‌ها در سازمان كمك شاياني مي‌نمايد. رفتار سازماني عبارت است از مطالعه منظم عمليات، اقدامات، كارها و نگرش‌هاي افرادي كه سازمان را تشكيل مي‌دهند. بنابراين رفتار سازماني به زباني ساده‌تر در برگيرنده رفتار فرد در سازمان‌هاي مختلف توليدي و خدماتي مي‌باشد. توسعه رفتار سازماني و علوم رفتاري در همه ابعاد در مديريت سازمان ضروري مي‌باشد. مديريت در دنياي امروز و آينده چاره‌اي جز گذر از فرهنگ سازماني و اجتماعي براي اداره بهتر سازمان ندارد.‌ در اين درس به بررسي رفتار سازماني از جنبه‌هاي فردي، گروهي و سازماني و عوامل مرتبط با آن مي‌پردازيم. در انتها در مورد ارتباطات و استفاده بهينه از آن جهت ارتقاي تعاملات سازماني و شخصي مطالب و مباحثي مطرح مي‌گردد.