تخفیف ویژه!
کد شناسه :71182

دولت و تجربه هاي مدني در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دولت و تجربه هاي مدني در ايران : (مشاركت اجتماعي) پيوندي وثيق با توسعه دارد. در جوامعي كه فعاليت‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي مجال كمتري مي‌يابند، توسعه نيز به تعويق مي‌افتد و دولت روزبه‌روز فربه‌تر و فاصلة مردم با حاكميت بيشتر مي‌شود. گفتمان جامعة مدني و حقوق شهروندي از نيمة دهة 1370 در ايران شكل‌گرفت و پس از آن فراز و فرودهاي بسياري را پشت‌سر گذاشت. آيين‌نامه‌ها و لوايح مختلفي در اين سال‌ها دربارة سازمان‌هاي غيردولتي فراهم شده ولي همچنان به نظم و توسعة موردنظر منتج نشده است. كتاب پيش‌رو حاصل پژوهشي است كه موسسة رحمان-به‌عنوان سازماني غيردولتي در حوزة پژوهش‌هاي اجتماعي-از سال 1393 آغاز كرد و طي آن به بررسي نقاط ضعف و مسائل اساسي مرتبط با قوانين و ملزومات نهادهاي مدني پرداخت. اين پژوهش با محوريت «آيين‌نامة تشكل‌هاي مردم‌نهاد-مصوب هيئت وزيران (شهريور 1395)» و براساس فعاليت نهادهاي مدني در ايران در شاخه‌هاي محيط زيست، آسيب‌هاي اجتماعي، كودكان، زنان و… تهيه شده است و...