تخفیف ویژه!
کد شناسه :70655

در جستجوي قلب گمشده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در جستجوي قلب گمشده : اين كتاب، راهي است براي تأمل در آن گم شده انساني و در سه بخش تنظيم شده است. بخش نخست آن در عرفان عملي و نظري است. البته از باب مقدمه ورود به اين بحث، مقاله نخست به تبيين مراتب سه‌گانه اسلام، ايمان و احسان در آيين اسلام مي‌پردازد و اساس بحث را در آن بر حديث معروف جبرئيل بنا مي‌كند كه جبرئيل در آن در لباس دحيه كلبي از حضرت رسالت پناه تعريف اسلام را جويا مي‌شود. باقي مقالات اين بخش در همان عرفان نظري و عملي در سنت اسلامي است. بخش دوم نگاهي به فلسفه‌اسلامي است. در اين بخش تنها سه مقاله در ترجمه فارسي آمده است. البته برخي از مقالات كه قبلا به فارسي هم منتشر شده بودند، به همين زبان هم در دسترس‌اند. در اين بخش، از يك سو تعامل عرفا با فلسفيدن در مقاله مولوي و پاي چوبين استدلال آمده و از سوي ديگر مسأله مهم ادراك در فلسفه صدرايي مورد بررسي قرار گرفته است كه اهميت ادراك در يافتن آن ناقه ضاله مذكور را هم در آن مي‌توان دريافت. مقاله نهايي و مهم اين بخش هم هدف فلسفه است كه درواقع به هدف حيات فلسفي از منظر زيست عقلاني در سپهر اسلام مي‌پردازد. بخش سوم به تعبيري مي‌تواند مهم‌ترين بخش كتاب باشد، چرا كه ضمن اشاره به وضعيت تفكر اسلامي در دوران معاصر به تعبيري از زاويه حكمت اسلامي با انسان معاصر هم سخن گفته و ضمن سير در هستي‌شناسي اسلامي و نسبت آن با جنگ و صلح و مانند آن به نحوي عيني تراز «قلب گم شده، سخن مي‌گويد. نويسنده در اين بخش جست‌و‌جوگري براي قلب گم شده را پيام مشترك همه اديان مي‌داند و حتي با اشاره به سنت كنفوسيوسي چيني و نحوه به كاربردن آن به وسيله چينيان مسلمان در قرن هفدهم ميلادي براي بيان مقاصد اسلامي با آن اصطلاحات، پرده از اين اشتراك در جست و جو گري بر مي دارد و...