تخفیف ویژه!
کد شناسه :69976

بازخواني عرفاني مباني هنرهاي تجسمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازخواني عرفاني مباني هنرهاي تجسمي : اين كتاب به بررسي چگونگي نگاه هنرمند ايراني در تجسم‌بخشي پيرامون خود مي‌پردازد؛ نمونه‌هاي تصويري و نقل‌شده از كتاب‌هاي عرفاني در متن حاضر و تطابق آن با عناصر و كيفيات بصري حكايت از آگاهي هنرمند ايراني در عرصه شناخت باطني اجزا و ويژگي‌هاي تصوير دارد: نقطه نماينده وحدانيت، خط نماد عقل كل (طرح آفريش)، اشكال به مثابه پديده‌هاي كائنات، رنگ تطبيق‌يافته با نظام‌هاي چندگانه هستي و مراتب شهود... و همگي يادآور كثرت در وحدت و كمال در كيهان‌زايي (تكوين) هستند. در اين راستا، تصوير در قسم‌پذيري صوري خود محدود مي‌ماند ولي در معنا، تعاريفي تأويل‌پذير مي‌يابد. پرداختن به خاطرات ازلي به معناي تقليد از گذشتگان نيست، بلكه به معناي باززايي آن مطابق با شرايط حال است. شناخت حسي-بومي اين مبادي سواد بصري براي طراحان جامعه ايراني كه گريبان‌گير بازي‌هاي بي‌دليل اشكال و برخوردهاي فرمي در حوزه تصوير و نوشتار شده‌اند، لازم به نظر مي‌رسد تا بتوانند با شناخت بهتر امكانات ماهوي بيشتري را بازيابند.» و...