تخفیف ویژه!
کد شناسه :69249

آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد : مدارس و دیگر مجموعه های آموزشی غیر از هویت سازی (مثبت و منفی)، بخشی از دستگاه فرهنگی جامعه نیز هستند. آن ها سازوکارهایی کلیدی در تعیین چیزی هستند که از لحاظ اجتماعی (دانش مشروع) ارزش گذاری و صرفا مردمی تعبیر می شود. آن ها هم گام با نقش خود در تعریف بخش بزرگی از آن چه دانش مشروع تلقی می شود، در فرایندی هم مشارکت دارند که از طریق آن گروه های خاص منزلت می یابند و دیگر گروه ها ناشناخته یا حقیر باقی می مانند و...