تخفیف ویژه!
کد شناسه :69148

دگرديسي كمونيسم ماركس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دگرديسي كمونيسم ماركس : چكيده: ? در اين كتاب، علت بيروني دگرديسي و پسرفت كمونيسم ماركس تا آنجا كه به يورش نظري بورژوازي مربوط مي‌شود بررسي خواهد شد. هدف، پيش از هرچيز نشان دادن اين پسرفت از خلال بررسي دگرديسي كمونيسم ماركس نخست به «جهان بيني ماركسيستي» انگليس و سپس به «ايدئولوژي ماركسيسم» لنين است دگرديسي‌يي كه جنبش سرمايه ستيز طبقه‌ي كارگر را به حزبي ايدئولوژيك براي استقرار سرمايه‌داري دولتي تبديل كرد. اما، چنان كه گفته شد، در فرجام سخن به ضعف و ناتواني تاريخي طبقه‌ي كارگر به عنوان علت دروني اين پسرفت اشاره خواهد شد. در اين بخش، همچنين به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد كه آيا اين پسرفت مي‌تواند دورخيزي براي تكامل نظري كمونيسم ماركس و دور جديدي از پيشروي جنبش طبقه‌ي كارگر براي گسستن زنجير سرمايه باشد؟ نفس اين پرسش، درعين حال، منظري ديگر از جوهره و درونمايه‌ي اصلي كتاب حاضر را نشان مي‌دهد: تجربه‌ي لنينيسم، استالينيسم و به طور كلي شكست و فروپاشي شوروي تاكنون عمدتا از نظرگاه دفاع از سرمايه مورد نقد قرار گرفته است. كتاب حاضر اين تجربه را از موضع ستيز با سرمايه به نقد مي‌كشد و...