تخفیف ویژه!
کد شناسه :9031

مورد پژوهي در تحقيقات اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

موردپژوهي روش تحقيق كيفي پركاربردي در رشته‌هاي گوناگوني چون جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، مردم‌شناسي، تاريخ، اقتصاد، مديريت، برنامه‌ريزي شهري، پزشكي و بسياري رشته‌هاي ديگر است كه براساس گوناگوني (اسناد، مصاحبه، مشاهده، مصنوعات مادي) به مطالعه و كندوكاو تجربي پديده (مورد) يا پديده‌هايي (موردهايي) در بستر حيات واقعي آن مي‌پردازد. از موردپژوهي مي‌توان هم براي اكتشاف سود جست و هم براي توصيف و هم براي تبيين. با اين همه موردپژوهي يكي از روش‌هاي مناسب براي مطالعه تبييني و نظريه‌آزمايي است. در اين كتاب اساساً به طرح‌ريزي موردپژوهي و نحوه? تحليل يافته‌هاي موردپژوهي مي‌پردازد بر جنبه? علمي و اتكاي اين روش بر مجموعه‌اي از شيوه‌ها و روال‌هاي معين تأكيد مي‌شود. همچنين از معيارهاي قضاوت درباره? طرح تحقيق موردپژوهي (اعتبار سازه، اعتبار دروني، اعتبار بيروني و پاياني) سخن به ميان مي‌آيد و شيوه‌هاي تحليل داده‌هاي موردپژوهي (تطبيق الگو، ارائه? تبيين و تحليل رشته? زماني) و شيوه‌هاي گزارش موردپژوهي به‌تفصيل مطرح مي‌شود.