تخفیف ویژه!
کد شناسه :68814

نوشته هاي سياسي-لايبنيتس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نوشته هاي سياسي-لايبنيتس : سياست در عمل از تمام قيدوبندهايي فراتر مي‌رود كه مي‌كوشند احاطه يا مصادره‌اش كنند؛ حتي زماني كه از مفهوم سياست سخن مي‌گوييم، گويي پيشاپيش مي‌دانيم كه نمي‌توان سياست را به يك مفهوم صرف تقليل داد. سياست نه از حيث نظري به رشته آكادميك علوم «سياسي» محدود مي‌شود و نه به لحاظ عملي به رفتار «سياستمداران و نه اين با آن «سياست» مشخص درخصوص اين يا آن مسأله خاص. سياست از يك حوزه، يك دانش، يك قرائت، و حتي يك تعريف فراتر مي‌رود و مرزهايش بر مرزهاي حادث و تاريخي سوژه در مقام يك سوژه منطبق مي‌شود. اما همين جا بايد تفكيكي گذاشت: سياست دست كم به دو معناي مختلف برانسان قابل حمل است؛ همه انسان‌ها به يك معنا سياسي‌اند، چراكه انسان، بنا به تعريف مشهور ارسطو، يك «حيوان‌سياسي» است؛ اين را مي‌توان ناشي از اصل «سياسي‌بودن» جبري و پيشيني انسان دانست كه بر تمام افراد نوع انسان حمل مي‌شود و...