تخفیف ویژه!
کد شناسه :67775

يك قرن انقلاب در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك قرن انقلاب در ايران : بخشي از كتاب: امواج خروشان رويدادهاي ???? و ???? ايران و پي‌آمدهاي توفاني آن، ايالات متحده و محافل سياستگذاري و پژوهشي را درنورديد و زندگي ميليون ها نفر از مردم سراسر جهان را به صورت مستقيم يا غير مستقيم تحت‌تأثير خود قرار داد. ايران تا پيش از اواخر ???? در افكار عمومي، رسانه‌هاي جمعي و محافل دانشگاهي مقام و موقعيت چندان با اهميتي را به خود اختصاص نداده بود. اين كشور بي‌گمان براي شركت‌هاي بزرگ نفتي، كارخانه هاي اسلحه سازي و محافل عالي سياسي ايالات متحده اهميت وافري داشت، با اين حال، روابط گسترده ي اقتصادي و ژئواستراتژيك ايالات متحده با ايران از افكار عمومي مخفي نگه داشته مي‌شد. ديدگاه تقريباً غالب اين بود كه ايران متحدي است با ثبات و در آينده‌ي قابل پيش بيني آن چيزي كه مايه‌ي نگراني باشد، وجود ندارد. در ايالات متحده، انگليسي، فرانسه و آلمان شمار كوچك اما مشتاق پژوهشگران به انجام پژوهشي به ويژه در زمينه‌ي تاريخ ايران مشغول بودند. مخاطبان اين پژوهشگران به كساني كه از پيچيدگي و اهميت مسائل داخلي ايران و جايگاه آن در نظام جهاني آگاه بودند، محدود مي‌گرديد و...