تخفیف ویژه!
کد شناسه :67576

حكايت حكمت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حكايت حكمت : بخشي از كتاب: حكايت حكمت حكايت يك نسل است، نسلي كه از انقلاب مشروطه تا انقلاب ?? را تجربه كرد. حوادثي كه در اين دوره ?? ساله طي شد? فراز و نشيب بسيار داشت، فراز و نشيبي كه با جنگ?، اشغال كشور?، هرج و مرج?، كودتا?، ديكتاتوري?، فضاي باز سياسي?، نوسازي فرهنگي و اجتماعي و... همراه بود. اين اتفاقات هر از چندي نخبگان ايراني را به بازنگري در مشروطه وامي?داشت. گويي در هر برهه?اي تجربه?اي نو لازم بود. بعضي از اين تجربه?ها گامي به پيش بود و بعضي گامي به پس. گاهي هزينه?هايي كه براي اين تجربه?ها پرداخته مي?شد? بسيار بود، چنان‌كه آزادي احزاب سياسي و مطبوعات هزين? نوسازي فرهنگي و اجتماعي شد. همين تجربه?ها و هزينه?ها بود كه نسل برآمده از مشروطه يا فعال در اين دوره را پخته ساخت. اين نسل چون به مرحل? پختگي? رسيد، كشتيبان را سياستي ديگر شد و اينان را به گوش? انزوا راند. علي‌اصغر حكمت شيرازي از جمله رجال فرهنگي و سياسي عصر پهلوي است كه كارنامه‌اي پرفراز و نشيب دارد. حكايت حكمت حكايت نسلي است كه از مشروطه سر برآورد و در دوره‌ي رضاشاه تجربه‌‌ي دولت‌مردي را از سر گذراند، تجربه‌اي كه با نوسازي در حوزه‌هاي گوناگون همراه بود. اين نوسازي از اهداف مشروطه بود، اما در حوزه‌ي سياست ميراث مشروطه پاس داشته نشد. نسل حكمت در بيم و اميد، گاه مطيع و گاه منتقد، كارنامه‌اي از خود به‌جاي گذاشت كه از نيك و بد در آن مي‌توان جست‌وجو كرد. از همين رو، برخي از ميراث حكمت مانند دانشگاه تهران، ورزشگاه امجديه، آثار مكتوب و ... همچنان در جامعه‌ي ايران ساري و جاري است و...