تخفیف ویژه!
کد شناسه :67415

تاثير ادبيات كلاسيك فارسي در داستان نويسي معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاثير ادبيات كلاسيك فارسي در داستان نويسي معاصر : چكيده: ادبيات كلاسيك فارسي گنجينه اي ارزشمند و ميراثي بي بديل و پايدار از فرهنگ و دانش و هنر است. آشنايي و مطالعه آن فوايد بسياري دارد و بويژه براي پيشرفت در ادبيات معاصر سودمند است. نويسنده ايراني پيش از آنكه با ادبيات ساير ملل آشنا شود، در دامان اين فرهنگ پرورش يافته است و ادبيات سرزمين خود را مي‌شناسد و بديهي است اگر ارتباطي ژرف و انسي پايدار با اين گنجينه پرگهر داشته باشد، در آفرينش اثر خويش خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره‌هاي بسيار مي برد و تأثيرات فراوان مي‌پذيرد. پژوهش حاضر ضمن انعكاس سخنان صاحب‌نظران عرصه ادبيات درباره تأثير آشنايي با ادبيات كلاسيك‌فارسي در داستان‌نويسي معاصر، به تأثيرات مختلفي كه ادبيات كلاسيك‌فارسي در داستان‌نويسي معاصر داشته است و مي‌تواند داشته باشد، مي‌پردازد. در اين پژوهش به تأثير ادب كلاسيك فارسي در بيش از 20 اثر از نويسندگان معاصر اشاراتي مي‌شود و سپس به طور ويژه، اين تأثيرات در سووشون از سيمين دانشور، جاي خالي سلوچ از محمود دولت‌آبادي، آتش بدون دود از نادر ابراهيمي از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. نتايج نشان مي دهد تأثيرات ادبيات كلاسيك فارسي در داستان‌نويسي معاصر بسيار گسترده است و علاوه بر جنبه زباني، جنبه‌هاي شگردي(مانند براعت استهلال، نمادپردازي، شيوه داستان در داستان، تغيير زاويه ديد يا التفات و..) و انديشگاني(مانند اسطوره‌پردازي، و استفاده از درونمايه‌هاي آشنا) را نيز دربرمي‌گيرد. در سووشون تأثيرات زباني بيشتر در اقتباس و تلميح، تأثيرات شگردي با كاربرد شيوه داستان در داستان و تأثيرات انديشگاني بويژه در اسطوره‌پردازي نمود يافته است. در جاي خالي سلوچ تأثيرات بيشتر از جنبه زباني، گستردگي دايره واژگاني و كاربرد آرايه‌هاي ادبي است و تأثيرات انديشگاني و شگردي در نهاد اثر نهفته است و...