تخفیف ویژه!
کد شناسه :67193

نظريه محاكات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه محاكات : بخشي از كتاب: ما در گفتارهاي ادبي در ادبيات قرن نوزدهم، نسخه متفاوتي از تمايز بين نگره‌هاي محاكات افلاتوني و ارسطويي را مشاهده مي‌كنيم. رويارويي زبان با جهان مادي، آشكاري كمتري را نسبت به هنرهاي تجسمي دارد. بدين سان، تمايزهاي ميان دو تفسير بازتاب دهي و عرف گراي رئاليسم در ادبيات از صورت يگان‌هاي برخوردار مي‌شوند. از همه مهمتر، اين تمايزها، صميمت و گرمي نويسنده را مورد توجه قرار مي‌دهند. نويسندگان رئاليستي اغلب ادعاي خود مبني بر وفاداري محاكاتي خود را با اعلام صداقت و عينيت در اهداف و قصدهايشان، مستحكم مي‌كنند تا اين كه با مطابقت دقيق كاركرد واقعيت چنين كنند. در اينجا، رئاليسم يك آرمان اخلاقي است. تئودور دريسر، رمان نويس آمريكايي، در اين‌باره مي‌نويسد: «چكيده و جوهره امر ادبي و نيز اخلاقيات اجتماعي را شايد بتوان در سه واژه كوتاه نمود: حقيقت را گفتن». پيوند هنر با حقيقت گويي، در واقع انگاره هنر افلاتون، يعني هنر چون آيينه را از نو تعبير مي‌كند. نويسندگان رئاليستي به جاي اين كه ادبيات را به دليل گرايش آن به بازتاب جهان سرزنش كنند، اين آيينه را به استعارهاي از گفتن حقيقت و صداقت آثار هنريشان بازتعبير كردند و...