تخفیف ویژه!
کد شناسه :66392

ما در باران خواهيم ماند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ما در باران خواهيم ماند : مساله اصلي نگارنده در اين اثر، توصيف، تحليل و ارزيابي و بازيگران عرصه دانش در بستري پديدارشناسانه است. محقق در تبيين و تفسير اصحاب دانش از تبارشناسي مبتني بر تجربه زيسته بهره برده است. در اين روش، پژوهشگر مي كوشد تا به جاي يافتن دودمان يا تبار خانوادگي و اصل و نسب خويش، به بررسي تبار و ريشه هاي تجارب زندگي تحصيلي و آموزشي خود بپردازد و...