تخفیف ویژه!
کد شناسه :66130

زنانه شدن شهر با تاكيد بر فضاهاي شهر تهران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زنانه شدن شهر با تاكيد بر فضاهاي شهر تهران : بخشي از كتاب: ?اجازه دهيد با بررسي و بيان موضوع اصلي بحث، يعني زنان و فضاهاي شهري ايران امروز، شروع كنيم. جايگاه و كاركردهاي زن در فضاهاي شهري در طول تاريخ و در تمام جوامع و فرهنگ‌ها همواره متناسب با وضعيت صورت‌بندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تعريف شده است. با تغيير هريك از اين صورت‌بندي‌هاي چهارگانه، معناي زن و پيوندهاي او با محيط دگرگون شده است. مفهوم فضا در گفتمان علوم اجتماعي امروز بيان دقيق‌تري از همان مفهوم محيط است. مايلم در اينجا تحولات رخ داده در زمينه‌ مناسبات زن و فضا را در ايران معاصر تحليل كنم. به اعتقاد من رويكردهاي موجود در اين زمينه قادر به توليد شناخت واقع بينانه نيستند؛ زيرا بيشتر اين رويكردها با جهت گيري‌هاي ايدئولوژيك و آسيب‌شناسانه‌اي كه دارند، نمي‌توانند تصوير روشني از آنچه رخ مي‌دهد ارائه كنند و...