تخفیف ویژه!
کد شناسه :66129

فضاي مجازي اجتماع و فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فضاي مجازي اجتماع و فرهنگ : فناوري ارتباطات و اطلاعات از جمله فناوري هاي نوظهور به شمار مي آيد كه در غالب ابعاد جامعه امروز بشري ايفاي نقش مي كند، به طوري كه حضور ابزارهاي نرم افزاري و سخت افزاري فاوا در زندگي روزمره از لوازم اساسي و موجب تمايز گذشته و حال مي باشد. فناوري در هيچ برهه اي از زمان جنبه خنثي نداشته و هميشه ديدگاه هاي خوشبينانه و بدبينانه اي درمورد تغييرات نوين وجود داشته است. ديدگاه خوشبينانه به توان رهائي بخشي كه در فناوري جديد ارتباطات و اطلاعات نهفته است، مي پردازد، درحالي كه ديدگاه بدبينانه در مورد شكاف ديجيتالي و پيامدهاي آن در دو سطح بحث مي كند. در سطح اول به تفاوت بين «دارا»ها و «ندار»ها و امكان دسترسي به فناوري جديد، و در سطح دوم به درجه مهارت ها و الگوهاي استفاده از فناوري جديد مي پردازد. هرچند نظريه جبر فناورانه طرح ديدگاه هاي بدبينانه را در انزوا قرار داده است و ...