تخفیف ویژه!
کد شناسه :65913

علل و پيامدهاي ركود بزرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب علل و پيامدهاي ركود بزرگ : آيا آن گونه كه ماركس باور داشت بحران در نظام سرمايه سالاري اجتناب ناپذير است؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت است در اينجا اجتناب ناپذيري به چه معناست؟ از سويي سرمايه اگر دائما بر خويش نيفزايد مي گندد و براي اين كه چنين كند بايد در توليد هر روز افزون تري مشاركت كرده و كالاهاي بيشتر و بيشتري توليد نمايد. لازمه تداوم اين فرايند هم اين است كه كالا هاي توليد شده بايد به فروش برسند و نقد شوند تا ارزش اضافي مستتر در آنها به زبان پول بيان شود. تناقض حل نا شدني سرمايه اين است كه از سويي براي انباشت بيشتر سرمايه و حفظ نرخ سود بايد سهم كار را از توليد كاهش دهد و اين در حالي است كه براي نقد كردن كالاهايي كه توليد مي شود ضروري است تا قدرت خريد اكثريت مردم نه فقط حفظ شود كه افزايش يابد ...