تخفیف ویژه!
کد شناسه :65874

روش و نظريه در علوم اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روش و نظريه در علوم اجتماعي : مسئله روش در علوم انساني به طور عام و علوم اجتماعي به طور خاص همواره از مناقشه‌برانگيزترين وجوه انديشه اجتماعي بوده است. نسبت روش و نظريه اگرچه در آثار تراز اول علوم اجتماعي جايگاه مشخصي دارد، به‌طوري‌كه هيچ نظريه‌اي بدون روش‌شناسي مشخص قابليت طرح ندارد و از ديگر سو هيچ روشي بدون نظريه موضوعيت ندارد. اما در فضاي رايج آكادمي اين دو وجه از يكديگر تفكيك شده‌اند و روش به قالب تكنيك فروكاسته شده است. فروكاست روش در علوم‌انساني به تكنيك‌هاي مشاهده و گردآوري داده‌ها و نظريه‌زدايي و فلسفه‌زدايي از روش، موجب سرگشتگي عمده‌اي در توليد متون به اصطلاح پژوهشي شده است. اين بحران را در سري‌دوزي متون پژوهشي در فضاي رايج علوم انساني در ميدان آكادميك ايران مي‌توان مشاهده كرد. مواجه‌شدن با متون تراز اول علوم انساني نشان مي‌دهد كه هيچ متني ممكن نمي‌گردد مگر در چهارچوبي روشمند و مقيد به نظريه. لذا نظريه و روش دو وجه جدايي‌ناپذير محسوب مي‌شوند كه در يك كليتِ مشخص متن را ممكن مي‌كنند و...