تخفیف ویژه!
کد شناسه :65758

نقد ديالكتيك دستگاه مند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نقد ديالكتيك دستگاه مند : ... ما مي توانيم روش ماركس در كاپيتال را" روش ماركس" بناميم و از آن تصوري روشن و مستدل داشته باشيم. ما مي توانيم روش ماركس را روشي "ديالكتيكي" بناميم با ازآن تحت عنوان "ديالكتيك ماركس" ياد كنيم و با اين وجه تشخص، آن را از رويكردهاي قياسي، تحليلي و استعلايي متمايز كنيم. ما مي توانيم با مشخص تر كردن اين "ديالكتيك" با صفاتي مانند "انتقادي" و "انقلابي" روش ماركس را از بند هاي ايدئاليسم مطلق هگلي و ملزومات آن برهانيم و با اين كار تعين تاريخي اش را، تاريخيتش را، و استوار بودنش را بر ماترياليسم پراتيكي برجسته سازيم ...