تخفیف ویژه!
کد شناسه :65454

مدرسه یا قفس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مدرسه یا قفس : داستان هایی که از روزهای نوشته شده، جدا از جنبه های هنری شان، اهمیتی تاریخی، جامعه شناختی، فرهنگ شناختی و حتی فلوریک دارند؛ داستان هایی که گاه به شکل خاطرات خود نویسندگان است و گاه با ترکیبی از واقعیت و تخیل درآمیخته اند، اما در متن خود بازگوکننده بسیاری از واقعیت و تخیل درآمیخته اند و...