تخفیف ویژه!
کد شناسه :65168

قانون مواد مخدر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قانون مواد مخدر : باتوجه به اهميت روزافزون همكاري‌هاي بين‌المللي در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و به‌منظور ايجاد انضباط بيشتر در تنظيم و ارسال درخواست‌هاي همكاري بين‌المللي و نيز اجراي درخواست‌هاي مراجع‌قضايي خارجي و با توجه به اهميت و تأثير اقدامات مراجع‌قضايي در نحوة همكاري متقابل كشورهاي ديگر و با عنايت به تمركز انجام اينگونه امور در ادارة كل اموربين‌الملل قوة‌قضائيه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمين(مصوب1339)و ساير مقررات مربوط به همكاري‌هاي بين‌المللي مندرج در قوانين مختلف از جمله قانون‌مدني، قانون‌مجازات‌اسلامي، قانون‌آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي‌و‌انقلاب در امورمدني و اجراي‌احكام مدني و معاهدات دو يا چند‌جانبه، دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين‌المللي و...