تخفیف ویژه!
کد شناسه :65059

در جست و جوي خرد و آزادي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در جست و جوي خرد و آزادي : تدوين ارجنامه براي صاحب معرفت و صاحب‌نامي كه تأثيري ژرف‌وگسترده در زبان و انديشة معاصر داشته، مسئوليتي دشوار است و از آن دشوارتر نوشتن سرآغازي برآن. در اين سرآغاز، از آغاز زندگي او بايد گفت در مسيري كه خود روشنش كرد آن‌هم در روزگاري كه جامعه‌مان مرحله‌اي از زندگي را مي‌گذراند كه هنوز گام‌هاي عيني و قطعي در جهت باليدن و شكوفايي برنداشته بود و حتي به پذيراشدن امكان‌هاي جديد گشوده نبود. او جست‌وجو را آغاز كرد و درهاي مهم‌ترين ساخت‌هاي فكري را با اين سرآغاز گشود. مجموعه‌اي از آثار را با ترجمه خلق كرد كه اصطلاح ساختار را مي‌توان بر مجموعه نهاد؛ هم‌چنان كه اين اصطلاح گرفته شدهِ از معماري، معناي استعاري كنش متقابل آثار بر يكديگر را در خود دارد و...