حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :8218

همسران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب همسران - بخشی از کتاب: بد آورده بودم. ماشینم درست پشت چراغ قرمز خاموش شاد. چند بار استارت زدم. آخر سر هم که چراغ سبز شد، از لجم پایم را تا ته گذاشتم روی گاز و باز استارت زدم. روشن نشد که نشد. صدای بوق ماشین عقب را که شنیدم، بلافاصله پیاده شدم. یک دستم را گذاشتم روی فرمان و ماشین را با شانه ام هل دادم و با هر جان کندنی بود بردمش تا نزدیک پیاده رو. باز استارت زدم. فایده ای نداشت. ماشین را همان طور تا سر یکی از خیابان های فرعی هل دادم و وقتی فرمان را پیچاندم به سمت خیابان، دیدم سبک شد. برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. دو نفر داشتند ماشین را از عقب هل می دادند. از مغازه دارهای آن اطراف بودند. گفتند که سوار بشوم و بگذارم توی دنده. بعد ماشین را هل دادند. همین که سرعت گرفت پایم را از روی کلاج برداشتم. روشن نشد. چند بار دیگر هم هل دادند. حتی بار آخر خودم هم پیاده شدم و ...