تخفیف ویژه!
کد شناسه :61157

یادداشت های یک پدر کم تجربه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب لکان - «ژاک لکان» می گوید: انتخاب با شماست که لکانی باشید، ولی اگر نظر مرا می خواهید، من فرویدی ام. او با گفتن این عبارت معروف نه تنها بر شباهت تام خود با فروید تاکید می ورزد، بلکه باعث می شود تا بعد ها، یعنی در دوران کنونی، نیز این ادعا در بستر تاریخ روانکاوی در ارتباط با مسائل مربوط به ضمیر ناخودآگاه به چالش کشیده شود. توسعه و پیشرفت آرای لکان را می توان در مجموعه های مکتوبات و سمینارهای این اندیشمند به خوبی مشاهده کرد. به عبارتی لکان، با روش خاص خود، ارجاعات مختلف به فروید را در قالبی پیچیده ولی ساختارمند ارائه داده است. این مجموعه ها در ارتباط با مقولات مهم او یعنی امر خیالی، امر نمادین، امر واقع، دال و...، روند پژوهشی لکان و بازنگری های پایان ناپذیر او را در نوشته هایش نشان می دهند و...