تخفیف ویژه!
کد شناسه :7646

سياست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين اثر به كندوكاو سياست به مثابه مفهومي رايج مي پردازد- انديشه اي كه هم مجريان و هم مشاهده گران بيروني براي درك و مشاركت موثر در حيات همگاني از آن بهره مي گيرند. بيش از آنكه بخواهيمانواع مشخص سياست را توصيف كنيم. سعي در تحليل شيوه كاركرد فرايند سياست كرده ايم و براي اين منظور به پرسشهايي اساسي پرداخته ايم ، مانند: منظور از سياست چيست؟ چه كسي سياست گذار است ؟ كجا بنا مي شود؟ سياست براي چيست ؟ .....